Vad är våld egentligen och vad räknas som våld?

Vad är våld egentligen och vad räknas som våld?

Många definierar våld med ett knytnävslag eller en spark. Den här typen av våld kallas fysiskt våld och är bara en del av våldets alla ansikten som vi kommer att beskriva på denna sida och erbjuda hjälp och stöd för att ta sig ur.
Corona pandemin har medfört stora konsekvenser pga. isolering osv i dysfunktionella familjer och relationer där det förekommer olika typer av våld och vi kan se att det tyvärr ökar lavinartat.
Vi vill med hjälp av information, journummer, föreläsningar, stödsamtal osv erbjuda hjälp till alla som utsätts för olika typer av våld.

Man brukar dela in de olika våldsformerna, våldets ansikten i fem undergrupper:

• Fysiskt våld
• Sexuellt våld
• Materiellt våld
• Psykiskt våld
• Latent våld

Fysiskt våld
Fysiskt våld är användandet av varje form av fysisk makt, som genom att den smärtar, skadar, skrämmer och kränker, påverkar en annan människa att avstå från något hon önskar göra eller att göra något mot sin vilja.

Hit hör all form av fysisk makt som förövaren utövar mot en annan människa med syfte att skada, skrämma, kränka osv. Det kan vara allt från en örfil, knuff, luggning, nypning, bitning till knytnävslag, sparkar och även användande av vapen.

Det fysiska våldet måste betraktas som den mest grundläggande formen av våld, därför att det är en handling, som drabbar vår fysiska existens i den meningen att vi konkret kan uppleva fruktan för egen skada och död.
Det fysiska hotet ligger ofta bakom andra våldsformer och bidrar till att förstärka effekten av dessa, tex hot om fysiskt våld.

Sexuellt våld
Sexuellt våld utgörs av alla handlingar som riktas mot en annan persons sexualitet, som genom att den smärtar, skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Det sexuella våldet kan sträcka sig från sexuella trakasserier och kränkningar via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Sexuell påtryckning, tvång att utföra sexuella handlingar man inte önskar, tvång att ha sex med andra personer, föremål eller djur.
Det sexuella våldet är kanske den mest psykologiskt nedbrytande våldsformen, därför att den drabbar vår mest privata och sårbara sida och inkräktar på vår integritet.
Kvinnor är klart överrepresenterade som offer för sexuellt våld, både när det gäller sexuella trakasserier, övergrepp på barn och våldtäkt. Män kan självklart också vara offer men inte i samma antal och grad.
Familjen och nära relationer är den vanligaste scenen för sexuellt våld mot kvinnor.
I ett förhållande är det sexuella våldet både paradoxalt och förödande för sexualiteten. Män som använder sexuellt våld i parförhållandet, förklarar ofta detta som en reaktion på vanmakt knuten till att bli avvisad.
Det har också visat sig att flickor som blir offer för sexuellt våld i barndomen senare i livet får problem med gränssättning pga. av en obefogad skam och fortsätter att falla offer för sexuellt våld.

Materiellt våld
Materiellt våld är alla handlingar som riktas mot ting eller föremål, som genom att de verkar skrämmande eller kränkande, påverkar andra att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något de vill.

Materiellt våld är t.ex. att slå sönder en möbel för att andra ska bli så pass skrämda att det påverkas av det.
Slå i dörrar eller väggar, ha sönder föremål, gärna av betydelse för våldsoffret, riva sönder kläder osv är alla exempel av materiellt våld.
Gemensamt för denna typ av våld är att det väcker fruktan eller verkar skrämmande eller kränkande.
Om förövaren tidigare även utövat fysiskt våld kan det materiella våldet bli oerhört skrämmande och förlamande.
Många förövare som utövar materiellt våld ser det ofta som ett alternativ till våld
Tex. ” Jag var så förbannad och hade en sån otrolig lust att slå henne på käften men jag kunde hejda mig och stället slog jag sönder hennes dator”.
När man ser det som ett alternativ till våld betyder det också att det är lägre trösklar för att använda materiellt våld än för andra våldsformer.
Att växa upp i en familj där man ständigt bevittnar materiellt våld är för barn ungefär det samma som att växa upp i ett slags minfält där det när som helst kan smälla.

Psykiskt våld
Psykiskt våld är dels att skada, skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till sin natur, dels att styra eller dominera andra människor med hjälp av en bakomliggande makt eller hotbild.

Man brukar vanligtvis dela in psykiskt våld i sju undergrupper:
Direkt hot, indirekt hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering och emotionellt våld.
Allt detta är våld och utövas ofta i nära relationer

Exempel:

Direkt hot:” Om du lämnar mig slår jag ihjäl dig”, ”Om du går, tar jag livet av mig” ” Pengar eller livet!”
Direkta hot om vad som kommer att ske med våld om personen inte gör som du önskar

Indirekta hot: ”Nu tror jag att det är bäst att du tar det lugnt stumpan”, ”Jag vet vart du bor och vart dina barn går i skolan”
Indirekta hot är alla andra sätt att förmedla en möjlig fara eller en konsekvens av våld.
Indirekta hot är ofta diffusa yttranden som på ett eller annat sätt förmedlar ett besked om möjliga våldskonsekvenser. Yttrandena kan gå obemärkta förbi om de inte sätts in i ett sammanhang

Degraderande och förödmjukande beteende ”Du är ful” ”Du är äcklig”, ”Du är en dålig mamma”, ”Hora”, ”Fitta” ” osv
Detta är beteenden som är menade att såra och kränka en annan människa psykiskt.

Kontroll
Att man med makt eller hot kräver kontroll över den andras liv eller delar av detta.
Hit hör alla olika typer av kontroll och förtryck, tex vad sin partner har på sig, man får inte ha för utmanande kläder, blir tvingad till att ha slöja osv.
Ekonomisk kontroll hör också hit. Den som utövar ekonomisk kontroll bestämmer och kontrollerar den andras eller hela familjens ekonomi.
Det kan se ut som så att partnern varje månad får ”hushållspengar” och måste formellt eller informellt avlägga räkenskap för den senaste månadens utgifter.

Utagerande svartsjuka
Utagerande svartsjuka är ett begrepp som är tänkt att täcka in de fall då svartsjuka antingen i sig själv skrämmer och kränker, eller där svartsjuka används som ett sätt att styra och kontrollera på.
Svartsjuka är en vanlig mänsklig känsla men som beteende kan denna känsla ta sig många uttryck.
Då känslan används som ett hot eller en kraft för att påverka andra, kan vi kalla det för våld
”Hon gör mig galen! Hon är som besatt av män! Hon utnyttjar minsta chans att få kontakt, så därför måste jag bevaka henne hela tiden”

Isolering
Isolering uppstår genom direkt eller indirekt påtryckning för att begränsa rörelsefriheten och livsrummet för en annan människa.
Isolering ger också den som utövar våld en upplevelse av kontroll.

Emotionellt våld
Den här typen av våld är ett beteende som är inriktat på att få andra att känna sig små, dåliga eller oviktiga.
Tystnad kan vara emotionellt våld. Att konsekvent bryta löften eller avtal kan vara en annan variant. Att ständigt bli övergiven och åsidosatt i relationen är emotionellt våld.

Latent våld
Latent våld ät våld som bara fungerar i kraft av sin inneboende möjlighet.
Vi kan betrakta det som ett exempel på latent våld när flera tusen storstadskvinnor låter bli att gå ut på kvällen därför att det varit en våldtäktsman i farten i stadsdelen. Risken för våld styr deras beteende.
I nära relationer där det har förekommit våld, kan det latenta våldet lätt utveckla sig till att bli den dominerande våldsformen, sett från de utsattas sida.
För människor som blivit utsatta för våld i sin relation blir därför våld lätt ett kroniskt livsvillkor, våldet är hela tiden närvarande i kraft av sin möjlighet.

JOUR STOCKHOLM